کلمه
خریخه
اشتباه تایپی
ovdoi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خریخه در دهخدا

خریخه. [ خ ِ خ َ / خ ِ ] (اِ) خریش است و در اصل خریشه بوده بمعنی مردم ریشخندی و مسخره و بی رتبه که در خانه ٔ خود ضبط و نسقی نداشته باشد. (لغت محلی شوشتری نسخه ٔ خطی ).
کلمات مرتبط

معنی واژه خریخه در فرهنگ فارسی

خریش است و در اصل خریشه بوده بمعنی مردم ریشخندی و مسخره و بی رتبه که در خانه خود ضبط و نسقی نداشته باشد .
کلمات مرتبط

معنی خریخه

خریخه

کلمات مرتبط