کلمه
خریدارجوی
اشتباه تایپی
ovdnhv[,d
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خریدارجوی در دهخدا

خریدارجوی. [ خ َ ] (نف مرکب ) فروشنده. طالب خریدار. خریداریاب. خریدارطلب :
هم از گوهر و رنگ و روی
فروشنده ام هم خریدارجوی.
فردوسی.
فروشنده ام هم خریدارجوی
فزاید مرا نزد کرم آبروی.
فردوسی.
کلمات مرتبط

معنی خریدارجوی

خریدارجوی

کلمات مرتبط