کلمه
خریدار داشتن
اشتباه تایپی
ovdnhv nhajk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خریدار داشتن در فرهنگ فارسی

بازار داشتن واجد خریدار بودن
کلمات مرتبط

معنی واژه خریدار داشتن در دهخدا

خریدار داشتن. [ خ َ ت َ ] (مص مرکب ) بازار داشتن. واجد خریدار بودن. گرم بازار داشتن. || طالب داشتن. موافق داشتن.
کلمات مرتبط

معنی خریدار داشتن

خریدار داشتن

کلمات مرتبط