کلمه
خریدار شدن
اشتباه تایپی
ovdnhv ank
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خریدار شدن در فرهنگ فارسی

میل بخرید چیزی کردن موافق خرید چیزی شدن .
کلمات مرتبط

معنی واژه خریدار شدن در دهخدا

خریدار شدن. [ خ َ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) میل بخرید چیزی کردن. موافق خرید چیزی شدن. || طالب شدن. موافق شدن. علاقه مند شدن. (یادداشت بخط مؤلف ) :
ز رومی سخنها چو بشنید فور
خریدار شد رزم او را به سور.
فردوسی.
کلمات مرتبط

معنی خریدار شدن

خریدار شدن

کلمات مرتبط