کلمه
خریدار نداشتن
اشتباه تایپی
ovdnhv knhajk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خریدار نداشتن در فرهنگ فارسی

مشتری نداشتن رائج نبودن
کلمات مرتبط

معنی واژه خریدار نداشتن در دهخدا

خریدار نداشتن. [ خ َ ن َ ت َ ] (مص مرکب ) مشتری نداشتن. رائج نبودن. بازار نداشتن. طالب نداشتن. موافق نداشتن.
کلمات مرتبط

معنی خریدار نداشتن

خریدار نداشتن

کلمات مرتبط