کلمه
خریدار گردیدن
اشتباه تایپی
ovdnhv 'vndnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خریدار گردیدن در فرهنگ فارسی

مایل بخریدن چیزی شدن خریدار شدن
کلمات مرتبط

معنی واژه خریدار گردیدن در دهخدا

خریدار گردیدن. [ خ َ گ َ دی دَ ] (مص مرکب ) مایل بخریدن چیزی شدن. خریدار شدن. || طالب شدن. موافق شدن. (یادداشت بخط مؤلف ).
کلمات مرتبط

معنی خریدار گردیدن

خریدار گردیدن

کلمات مرتبط