کلمه
خریدار گشتن
اشتباه تایپی
ovdnhv 'ajk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خریدار گشتن در دهخدا

خریدار گشتن. [ خ َگ َ ت َ ] (مص مرکب ) خریدار شدن. مایل بخریدن چیزی شدن. طالب خرید چیزی شدن. (یادداشت بخط مؤلف ). || موافق شدن. طالب شدن. (یادداشت بخط مؤلف ).
کلمات مرتبط

معنی خریدار گشتن

خریدار گشتن

کلمات مرتبط