کلمه
خری برده رشان
اشتباه تایپی
ovd fvni vahk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خری برده رشان در فرهنگ فارسی

دهی است از دهستان لاهیجان بخش حومه شهرستان مهاباد . واقع در چهل و پنج هزار گزی باختر مهاباد و دو هزار گزی خاور شوسه نقده به خانه .
کلمات مرتبط

معنی واژه خری برده رشان در دهخدا

خری برده رشان. [ خ َ ب َ دَ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان لاهیجان بخش حومه ٔ شهرستان مهاباد، واقع در چهل وپنج هزارگزی باختر مهاباد و دوهزارگزی خاور شوسه ٔ نقده به خانه. جلگه و معتدل و آب آن از رود آواجیر و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
کلمات مرتبط

معنی خری برده رشان

خری برده رشان

کلمات مرتبط