کلمه
خر بندگی
اشتباه تایپی
ov fkn'd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خر بندگی در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی خر بندگی

کلمات مرتبط