کلمه
خش
اشتباه تایپی
oa
تلفظ
xaS
نقش کلمه
اسم

معنی واژه خش در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه خش در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

خش در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی خش

کلمات مرتبط