کلمه
خصا
اشتباه تایپی
owh
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خصا در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه خصا در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه خصا در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی خصا

کلمات مرتبط