کلمه
خضرلو (ماکو)
اشتباه تایپی
oqvg, (lh;,)
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خضرلو (ماکو) در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی خضرلو (ماکو)

کلمات مرتبط