کلمه
خط بر دیوار کشیدن
اشتباه تایپی
ox fv nd,hv ;adnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خط بر دیوار کشیدن در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی خط بر دیوار کشیدن

کلمات مرتبط