کلمه
خفت
اشتباه تایپی
otj
تلفظ
xeffat
نقش کلمه
اسم

معنی واژه خفت در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه خفت در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه خفت در فرهنگ عمید

معنی واژه خفت در دانشنامه اسلامی

معنی خفت

کلمات مرتبط