کلمه
خفت آمیز
اشتباه تایپی
otj Hldc
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خفت آمیز در فرهنگ فارسی

موجب خفت و خواری
کلمات مرتبط

معنی واژه خفت آمیز در دهخدا

خفت آمیز. [خ ِف ْ ف َ ] (ن مف ) موجب خفت و خواری. (فرهنگ رازی ).
کلمات مرتبط

معنی خفت آمیز

خفت آمیز


مترادف خفت آمیز: خفت بار، خجالت آور، تحقیرآمیز، زبون ساز
کلمات مرتبط