کلمه
خفت افتادن
اشتباه تایپی
otj htjhnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خفت افتادن در فرهنگ فارسی

در گره خفت ماندن یا گره خفت پیدا شدن
کلمات مرتبط

معنی واژه خفت افتادن در دهخدا

خفت افتادن. [ خ ِ اُ دَ ] (مص مرکب ) در گره خفت ماندن. (یادداشت بخط مؤلف ). || گره خفت پیدا شدن. (یادداشت بخط مؤلف ).
کلمات مرتبط

معنی خفت افتادن

خفت افتادن

کلمات مرتبط