کلمه
خفت انداختن
اشتباه تایپی
otj hknhojk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خفت انداختن در فرهنگ فارسی

گره خفت زدن گره خفت کردن
کلمات مرتبط

معنی واژه خفت انداختن در دهخدا

خفت انداختن. [ خ ِ اَ ت َ ] (مص مرکب )گره خفت زدن. گره خفت کردن. (یادداشت بخط مؤلف ).
کلمات مرتبط

معنی خفت انداختن

خفت انداختن

کلمات مرتبط