کلمه
خفت روح
اشتباه تایپی
otj v,p
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خفت روح در فرهنگ فارسی

سبکی روح صفای باطن
کلمات مرتبط

معنی واژه خفت روح در دهخدا

خفت روح. [ خ ِف ْ ف َ ت ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) سبکی روح. صفای باطن. پاکی روح : و چون شاخ شبابش در نیکونامی نامی شد... بکمال فضل و ادب و شمول کیاست و هنر و خفت روح و حلاوت حرکات... بر چشم و دل وزراء ملک و اکابر عصر...محبوب و شیرین شد. (المضاف الی بدایع الازمان ص 2).
کلمات مرتبط

معنی خفت روح

خفت روح

کلمات مرتبط