کلمه
خفت و خواری
اشتباه تایپی
otj , o,hvd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خفت و خواری در فرهنگ فارسی

خفت خواری
کلمات مرتبط

معنی واژه خفت و خواری در دهخدا

خفت و خواری. [ خ ِف ْ ف َ ت ُ خوا / خا ] (ترکیب عطفی ، اِمص ) خفت. خواری. پستی. (یادداشت بخط مؤلف ).
کلمات مرتبط

معنی خفت و خواری

خفت و خواری

کلمات مرتبط