کلمه
خفت کردن
اشتباه تایپی
otj ;vnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خفت کردن در فرهنگ فارسی

کمین کردن پنهان و مترصد شکاری نشستن .
کلمات مرتبط

معنی واژه خفت کردن در دهخدا

خفت کردن. [ خ ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) کمین کردن. پنهان و مترصد شکاری نشستن ، چنانکه یوز و گربه و غیره. (یادداشت بخط مؤلف ).
کلمات مرتبط

معنی خفت کردن

خفت کردن

کلمات مرتبط