کلمه
خفت کش
اشتباه تایپی
otj ;a
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خفت کش در فرهنگ فارسی

خواری کش
کلمات مرتبط

معنی واژه خفت کش در دهخدا

خفت کش. [ خ ِف ْ ف َ ک َ / ک ِ ] (نف مرکب ) خواری کش.
- خفت کش منت کش ؛ کلمات شماتت گونه ای است که بچه ها در وقت قهر کردن بهم می گویند.
کلمات مرتبط

معنی خفت کش

خفت کش

کلمات مرتبط