کلمه
خوش قامتی
اشتباه تایپی
o,a rhljd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خوش قامتی در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه خوش قامتی در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی خوش قامتی

کلمات مرتبط