کلمه
خوک جهودها
اشتباه تایپی
o,; [i,nih
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خوک جهودها در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی خوک جهودها

کلمات مرتبط