کلمه
خیر و عاقبت
اشتباه تایپی
odv , uhrfj
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خیر و عاقبت در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی خیر و عاقبت

کلمات مرتبط