کلمه
خیور
اشتباه تایپی
od,v
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه خیور در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی خیور

کلمات مرتبط