کلمه
داب
اشتباه تایپی
nhf
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه داب در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه داب در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی واژه داب در دانشنامه اسلامی

معنی داب

کلمات مرتبط