کلمه
داذ
اشتباه تایپی
nhb
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه داذ در دهخدا

داذ. (اِ) داد. رجوع به داد شود.
کلمات مرتبط

معنی داذ

داذ

کلمات مرتبط