کلمه
دارکی
اشتباه تایپی
nhv;d
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه دارکی در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی دارکی

کلمات مرتبط