کلمه
داوید هوم
اشتباه تایپی
nh,dn i,l
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه داوید هوم در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه داوید هوم در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی داوید هوم

کلمات مرتبط