کلمه
دایر و برقرار
اشتباه تایپی
nhdv , fvrvhv
تلفظ
نقش کلمه

دایر و برقرار در جدول ها

اباد
کلمات مرتبط

معنی دایر و برقرار

دایر و برقرار

کلمات مرتبط