کلمه
دخن بخن
اشتباه تایپی
nok fok
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه دخن بخن در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی دخن بخن

کلمات مرتبط