کلمه
دراصطلاح به چیزی می گویند که موجب آزار دایم باشد
اشتباه تایپی
nvhwxghp fi ]dcd ld ',dkn ;i l,[f Hchv nhdl fhan
تلفظ
نقش کلمه

دراصطلاح به چیزی می گویند که موجب آزار دایم باشد در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی دراصطلاح به چیزی می گویند که موجب آزار دایم باشد

کلمات مرتبط