کلمه
درز پیشی
اشتباه تایپی
nvc ~dad
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه درز پیشی در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی درز پیشی

کلمات مرتبط