کلمه
درو
اشتباه تایپی
nv,
تلفظ
dero
نقش کلمه
اسم

معنی واژه درو در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه درو در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه درو در دانشنامه اسلامی

کلمات مرتبط

معنی واژه درو در دانشنامه عمومی

معنی درو

کلمات مرتبط