کلمه
درویش سیرت
اشتباه تایپی
nv,da sdvj
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه درویش سیرت در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه درویش سیرت در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی درویش سیرت

کلمات مرتبط