کلمه
در ارتش نباشد بر سر می نشیند
اشتباه تایپی
nv hvja kfhan fv sv ld kadkn
تلفظ
نقش کلمه

در ارتش نباشد بر سر می نشیند در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی در ارتش نباشد بر سر می نشیند

کلمات مرتبط