کلمه
در علم اقتصاد به افرادی گفته می شود که در محدوده سن و شرایط خاص هستند و به دنبال شغل می گردند
اشتباه تایپی
nv ugl hrjwhn fi htvhnd 'tji ld a,n ;i nv lpn,ni sk , avhdx ohw isjkn , fi nkfhg ayg ld 'vnkn
تلفظ
نقش کلمه

در علم اقتصاد به افرادی گفته می شود که در محدوده سن و شرایط خاص هستند و به دنبال شغل می گردند در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی در علم اقتصاد به افرادی گفته می شود که در محدوده سن و شرایط خاص هستند و به دنبال شغل می گردند

کلمات مرتبط