کلمه
در لغت به معنای دادن و گرفتن است
اشتباه تایپی
nv gyj fi lukhd nhnk , 'vtjk hsj
تلفظ
نقش کلمه

در لغت به معنای دادن و گرفتن است در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی در لغت به معنای دادن و گرفتن است

کلمات مرتبط