کلمه
در محیط های صنعتی به محوطه ای گفته می شود که در آن مواد خام انبار انباشته می شوند تا بعداً در فرآیند تولید به کار روند
اشتباه تایپی
nv lpdx ihd wkujd fi lp,xi hd 'tji ld a,n ;i nv Hk l,hn ohl hkfhv hkfhaji ld a,kn jh funhً nv tvHdkn j,gdn fi ;hv v,kn
تلفظ
نقش کلمه

در محیط های صنعتی به محوطه ای گفته می شود که در آن مواد خام انبار انباشته می شوند تا بعداً در فرآیند تولید به کار روند در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی در محیط های صنعتی به محوطه ای گفته می شود که در آن مواد خام انبار انباشته می شوند تا بعداً در فرآیند تولید به کار روند

کلمات مرتبط