کلمه
دستیار فیلم بردار
اشتباه تایپی
nsjdhv tdgl fvnhv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه دستیار فیلم بردار در دانشنامه عمومی

دستیار فیلم بردار به فرد یا افرادی گفته می شود که برای کمک کردن به فیلم بردار و مدیر فیلم برداری در گروه سازنده یک فیلم حضور دارند.
دستیار فیلم بردار مسئول حفظ و نگه داری دوربین و کسب اطمینان از سالم بودن و صحت کار آن است. او وظیفه تغییر عدسی، تعویض فیلم دان و تغییر فاصله کانونی، طی فیلم برداری را نیز به عهده دارد. او همچنین مسئول به راه انداختن دوربین و قرار دادن آن در محل تعیین شده است. ممکن است از چندین دستیار فیلم برداری استفاده شود که معمولا در پروژه های بزرگ این کار انجام می شود، در این صورت این وظایف بین آنها تقسیم می شود. همچنین ممکن است فردی را به عنوان متصدی دوربین نیز استخدام کنند تا حفاظت از دوربین و انجام کارهای فنی آن را به عهده او بگذارند.
کلمات مرتبط

معنی دستیار فیلم بردار

دستیار فیلم بردار

کلمات مرتبط