کلمه
دشمن شکن
اشتباه تایپی
nalk a;k
تلفظ
doSmanSekan
نقش کلمه
صفت

معنی واژه دشمن شکن در دهخدا

دشمن شکن.[ دُ م َ ش ِ ک َ ] (نف مرکب ) شکننده ٔ دشمن. خصم شکن. عدومال. آنکه بر دشمن چیره می گردد. (ناظم الاطباء). کسی که خصم را مغلوب سازد. و رجوع به دشمن شکنی شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه دشمن شکن در فرهنگ فارسی

( صفت ) آنکه بر دشمن چیره گردد کسی که خصم را مغلوب سازد .
کلمات مرتبط

معنی واژه دشمن شکن در فرهنگ عمید

کسی که دشمن را شکست دهد و بر او چیره شود، شکنندۀ دشمن.
کلمات مرتبط

معنی دشمن شکن

دشمن شکن

/doSmanSekan/
کلمات مرتبط