کلمه
دشمن شکنی
اشتباه تایپی
nalk a;kd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه دشمن شکنی در دهخدا

دشمن شکنی. [ دُ م َ ش ِ ک َ ] (حامص مرکب ) عمل دشمن شکن. دشمن شکری. هزیمت دادن دشمن را و مغلوب و عاجز ساختن او را. (آنندراج ) : همت او در دشمن شکنی و لذتها بر خویشتن حرام داشتی [ اردشیر ]. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 61).
کلمات مرتبط

معنی واژه دشمن شکنی در فرهنگ فارسی

عمل دشمن شکن .
کلمات مرتبط

معنی دشمن شکنی

دشمن شکنی

کلمات مرتبط