کلمه
دغا پیشه
اشتباه تایپی
nyh ~dai
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه دغا پیشه در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی دغا پیشه

کلمات مرتبط