کلمه
دلخ
اشتباه تایپی
ngo
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه دلخ در دهخدا

دلخ. [ دَ ل َ ] (ع مص ) فربه گردیدن. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). پر و مملوشدن ظرف بطوری که لبریز گردد. (از اقرب الموارد).

دلخ. [ دَ ل َ ] (ع اِ) فربهی. (منتهی الارب ).

دلخ. [ دَ ل ِ ] (ع ص ) فربه. (منتهی الارب ). سمین. (اقرب الموارد). ج ، دُلّخ و دَوالخ. (اقرب الموارد). و صاحب تاج العروس این دو کلمه را جمع دالخ دانسته است. (از ذیل اقرب الموارد). رجوع به دالخ شود.

دلخ. [ دُل ْ ل َ ] (ع ص ) ج ِ دَلوخ. (منتهی الارب ). رجوع به دلوخ شود. || ج ِ دَلخ. (اقرب الموارد). رجوع به دلخ شود. || ج ِ دالخ. (ذیل اقرب الموارد از تاج ). رجوع به دالخ شود.

دلخ. [ دُ ل ُ ] (ع ص ) ج ِ دَلوخ. (ذیل اقرب الموارد از تاج ). رجوع به دلوخ شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه دلخ در فرهنگ فارسی

جمع دلوخ .
کلمات مرتبط

معنی دلخ

دلخ

کلمات مرتبط