کلمه
دلکش
اشتباه تایپی
ng;a
تلفظ
delkaS
نقش کلمه
صفت

معنی واژه دلکش در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه دلکش در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه دلکش در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه دلکش در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی واژه دلکش در دانشنامه عمومی

نقل قول های مربوط به دلکش

کلمات مرتبط

معنی دلکش

کلمات مرتبط

معنی اسم دلکش

کلمات مرتبط