کلمه
دموس
اشتباه تایپی
nl,s
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه دموس در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی دموس

کلمات مرتبط