کلمه
دنگ تلوچ
اشتباه تایپی
nk' jg,]
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه دنگ تلوچ در فرهنگ فارسی

[ گویش مازنی ] /dang tolooch/
کلمات مرتبط

معنی دنگ تلوچ

دنگ تلوچ

کلمات مرتبط