کلمه
دهستان قلعه قافه
اشتباه تایپی
nisjhk rgui rhti
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه دهستان قلعه قافه در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی دهستان قلعه قافه

کلمات مرتبط