کلمه
دهستان کوه یخاب
اشتباه تایپی
nisjhk ;,i dohf
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه دهستان کوه یخاب در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی دهستان کوه یخاب

کلمات مرتبط