کلمه
دوبله
اشتباه تایپی
n,fgi
تلفظ
duble
نقش کلمه
اسم

معنی واژه دوبله در دهخدا

دوبله. [ ل ِ ] (فرانسوی ، ص ) دوبرابر. مکرر. مضاعف.
- دوبله ایستادن ؛ در اصطلاح رانندگی ، متوقف ساختن وسیله ٔ نقلیه ای در جنب وسیله ٔ نقلیه ٔ دیگر در کنار خیابان و قسمتی از راه عبور وسائط نقلیه را سد کردن.
|| (اِ) عمل تغییر دادن مکالمه ٔ فیلمی از زبان اصلی به زبان دیگر.رجوع به دوبله کردن و دوبلاژ شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه دوبله در فرهنگ فارسی

دوبرابرشده، فیلمی که هنرپیشگان آن اززبانی به، زبان دیگربرگردانده شده باشد
( اسم ) فیلمی که مکالمه آن از زبانی بزبان دیگر بر گردانده شده .

معنی واژه دوبله در فرهنگ معین

(بْ لِ) [ فر. ] (اِ.) ۱ - فیلم ترجمه شده ، دوبلاژ. ۲ - توقف اتومبیلی به موازات اتومبیل دیگر. ۳ - به شکل دو برابر.
کلمات مرتبط

معنی واژه دوبله در فرهنگ عمید

فیلمی که مکالمۀ هنرپیشگان آن از زبانی به زبان دیگر برگردانده شده باشد.
کلمات مرتبط

معنی واژه دوبله در دانشنامه عمومی

دوبله یا دوبلاژ (به فرانسوی: Doublage) قرار دادنِ صدای افرادی دیگر (به نام دوبلور یا دوبلِر) به جای صدای اصلیِ بازیگران و یا شخصیت هاست. دوبله اغلب با تغییرِ زبان فیلم همراه است. در گذشته، به دلیل مرسوم نبودن صداگذاری سرِ صحنه، بسیاری از فیلم ها به همان زبان اصلیِ خود دوبله می شدند. ازجملهٔ این فیلم ها می توان به فیلم هایی چون دستفروش و بسیاری از فیلم های دههٔ شصت و پیش از آن در ایران اشاره کرد.
دوبلهٔ ایران از ۳ بخشِ گروه های غیر وابسته (مستقل)، سازمانی و سندیکایی تشکیل شده است.

دوبله در جدول ها

زیرنویس
کلمات مرتبط

معنی دوبله

دوبله

/duble/

برابر پارسی: دگرزبانی
کلمات مرتبط